Zumba

Find The Real You “ Mind and Body ”

ซุมบ้า คือ การเต้นที่สนุกสนานโดยไม่จำเป็นต้องมี
คู่เต้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเต้นมาก่อน ช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจดีขึ้น ทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มีความสมส่วน และยังฝึกการใช้ความสัมพันธ์ของร่างกายให้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้มากถึง 500 – 1000 กิโลแคลอรี่

ข้อมูลคลาส

40%
Flexibility
40%
Muscular
20%
Balance
20%
Balance

Intensity Zone RPE 5-7

Kungking

ZUMBA INSTRUCTOR

The secret of your future is hidden in your daily routine.

Mod

Zumba Instructor

Be stronger than ever.

Download Application for Free

Document