Zumba

Find The Real You “ Mind and Body ”

ซุมบ้า คือ การเต้นที่สนุกสนานโดยไม่จำเป็นต้องมี
คู่เต้น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเต้นมาก่อน ช่วยให้ระบบการทำงานของหัวใจดีขึ้น ทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น
มีความสมส่วน และยังฝึกการใช้ความสัมพันธ์ของร่างกายให้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมันได้มากถึง 500 – 1000 กิโลแคลอรี่

ข้อมูลคลาส

40%
Flexibility
40%
Muscular
20%
Balance
20%
Balance

Intensity Zone RPE 5-7

Kungking

ZUMBA INSTRUCTOR

The secret of your future is hidden in your daily routine.

Mod

Zumba Instructor

Be stronger than ever.

Download Application for Free

Calories Tracking

STAGE Services

STAGE Content

Document