Running Dynamics Class l STAGE Find The Real U

Running Dynamics Class – เป็นการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานที่สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของร่างกาย สำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายหรือผู้ที่มีเป้าหมายเพิ่อเพิ่มทักษะทางกีฬา โดยเฉพาะกีฬาวิ่ง

ข้อมูล Class: Intensity Zone RPE 5-6
– 40% Cardiovascular Endurance
– 30% Muscular Endurance
– 15% Agility
– 15% Coordination

จอง Class: 02.003.5445 Line: @stagefindtherealu #runningdynamics #STAGEFindTheRealU #FindTheRealU