Metafit HiiT Training

FIND THE REAL YOU “ CARDIO AND MOVEMENT ”

เป็นการออกกำลังกายในรูปแบบของ High intensity Interval Training

โดยใช้เพียงน้ำหนักตัวของผู้ฝึกในระยะเวลาเพียง 30 นาที เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกาย

พัฒนาศักยภาพ ความแข็งแรง ความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว และ ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนเลือด

ข้อมูลคลาส

30%
Cardiovascular
20%
Muscular Endurance
20%
Muscular Strength
10%
Speed

Intensity Zone RPE : 7-8

Moo

Endurance Coach

Start unknow finish unforgettable. Just be you.

Download Application for Free

Document