Master Class: Open Water Swimming with BlueFin Swim Academy | STAGE Find The Real U

โอกาสในการเรียนว่ายน้ำแบบ Open Water กับ Expert ระดับ Ironman Finisher มาถึงแล้ว!
.
โค้ชกานต์ เกียรติเฟื่องฟู นักว่ายน้ำและกรรมการผู้จัดการ BlueFin Swim Academy และเจ้าของตำแหน่ง Certified AUSTSWIM & ASCTA Ironman Finisher ผู้จะมาสอน ‘Master Class: Open Water Swimming with BlueFin Swim Academy’
.
Ep.1 First Step towards Open Water Swimming ก้าวแรกสู่การว่ายน้ำในทะเล วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.2 Improving your Freestyle Efficiency for Open Water Swimming เพิ่มประสิทธิภาพของการว่ายฟรีสไตล์แบบง่ายๆ วัน/เวลา: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.3 Stroke Self-check and Drills to Fix มาเป็นโค้ชให้ตนเอง ด้วยการเช็คสโตรคและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.4 Getting Your Pace Down 5 Seconds or More per 100 m มาว่ายให้เร็วขึ้นอย่างน้อย 5 วินาทีต่อ 100 เมตรกัน วัน/เวลา: วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.5 Finding Your BEST Freestyle Stroke ค้นหาสโตรคฟรีสไตล์ที่เหมาะกับตัวคุณ วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.6 How to Swim Long Distance Without Getting Tired ว่ายน้ำระยะไกลยังไงให้ไม่เหนื่อย วัน/เวลา: วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.7 Problem Solving During Open Water Swimming การแก้ปัญหาระหว่างการว่ายน้ำในทะเล วัน/เวลา: วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:00 – 19:00 น.
.
Ep.8 Strength & Conditioning for Open Water Swimming เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อการว่ายน้ำระยะไกลที่ดีขั้น วัน/เวลา: วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.9 Advanced Techniques for Mastering Open Water Swimming เรียนเทคนิคขั้นสูงสำหรับการว่ายน้ำทะเล วัน/เวลา: วันอังคารที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 19:00 – 21:00 น.
.
Ep.10 Jump in and Swim in the Ocean (Open Water Experience Trip) พบประสบการณ์จริงในการว่ายทะเลเปิดด้วยกัน วัน/เวลา: วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 ตุลาคม 2564
.
ราคา 1 Ep. 1,000 บาท (ยกเว้น Ep. 10)
พิเศษ ซื้อ 4 Ep. แถม 1 Ep.
สมาชิก STAGE รับส่วนลด 5%
.
จองเลยที่ STAGE Find The Real U
www.stagefindtherealu.com
Line id: @stagefindtherealu
#BlueFinSwimAcademy #MasterClass
#STAGEfindtherealU #Findtherealu