STAGE WAY

เข้าสู่ศักยภาพที่แท้จริง

STAGE PLAN

Fitness Training Plan

การให้คำปรึกษาแผนการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมเพื่อลดน้ำหนักหรือเพื่อเพิ่มการเนื้อหรือเพื่อรักสาสุขภาพ โปรแกรมจะถูกออกแบบตาม ผลการวิเคราะห์ร่างกายร่วมกับ รูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางสุขภาพ และภาระหน้าที่ในอาชีพการงานหรือในฐานะสมาชิกครอบครัว

Sports Training Plan

การให้แผนการฝึกซ้อมเพื่อชิงชัยในสนามแข่งขันที่มุ่งหมายไว้ แผนการซ้อมจะออกแบบ โดยอิงจากศักยภาพปัจจุบัน, เวลาที่เหลืออยู่ก่อนการแข่งขัน, และเวลาที่สามารถใช้ในการฝึกซ้อมได้จริงโดยแผนการฝึกซ้อมจะมีความแม่นยำมากขึ้นถ้าใช้ร่วมกับ ผลการทดสอบจาก STAGE LAB

OUR SOLUTIONS

Sport Lab

STAGE of the Art Facilities

Sport Tech

Swim School

Document