Sport Conditioning

คือการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬา โดยจะฝึกในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ด้านพละกำลัง (Power) ความแข็งแกร่ง (Strength) ความทนทาน (Endurance) ความเร็ว (Speed) เป็นต้น ซึ่งสามารถฝึกได้ทั้งในนักกีฬา หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านการเล่นกีฬา

นอกจากนี้การฝึกแบบ Strength and Conditioning ยังช่วยป้องกัน และลดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่จะเกิดขึ้น เพราะทุกคนสามารถพัฒนาด้านพละกำลัง ความแข็งแกร่ง ความทนทาน ความเร็วไปได้ แต่ถ้าไม่สามารถรักษาสภาพให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดี จนทำให้เกิดการบาดเจ็บ การฝึกโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้ฝึกไปนั้นอาจทำให้การฝึกนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ฉะนั้น การป้องกันการบาดเจ็บ จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาสมรรถภาพ

STAGE Find The Real U ได้รวบรวมโค้ชระดับมืออาชีพมาช่วยดูแลให้กับคุณในด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการกีฬา ให้ร่างกายเพื่อพร้อมต่อการนำไปสู่การทำทักษะกีฬาต่าง ๆ โดยโค้ชจะออกแบบ และพัฒนาระบบการฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาแต่ละคน รวมไปถึงการสอนท่าออกกำลังกาย และท่าฝึกความแข็งแรงที่ถูกต้อง

อีกทั้งยังกระตุ้นนักกีฬาในระหว่างการฝึกซ้อม ซึ่งทั้งก่อนและหลังฝึกซ้อม Strength and Conditioning Coach จะมีการประเมินสมรรถภาพให้กับนักกีฬา เพื่อที่จะสามารถนำผลการประเมินที่ได้ไปช่วยในการวางแผนการฝึกซ้อมต่อไปในอนาคต

Non

Strength Coach

Go further, work harder with strength.

Yos

Strength Coach

Make your life by yourself.

Download Application for Free

Document