Performance

ที่ STAGE เราคำนึงถึงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ดี ถูกต้อง สามารถวัดผลได้ และยังเป็นแบบที่เฉพาะเจาะจงตามแต่ลักษณะของบุคคลหรือประเภทกีฬานั้นๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้คนให้ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้กลายเป็นบุคคลที่มีสมรรถภาพที่ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไป ให้เป็นนักกีฬาที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่านักกีฬาทั่วไปมากยิ่งขึ้น เพราะนี่คือหนทางที่ถูกต้องของการเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ

Document