Corporate Wellness

คุณภาพของงานขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากร

พลังงานของความคิดเชื่อมต่อกับร่างกายที่แข็งแรง STAGE ฝ่ายเดวิวอยู่เป็นฟันเฟืองเล็กๆให้กับทุกองค์กรที่ต้องการเพิ่มสร้างประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร โดยเริ่มต้นจากสิ่งพื้นฐาน เช่น การกินการออกกำลังกาย และวิธีการใช้ชีวิต สิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานเพียง 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญของ STAGE ไม่ว่าจะ ณ สถานที่ขององค์กรเอง หรือที่ STAGE

Document